El Consell

El Consell Esportiu del Garraf és una entitat privada d’interès públic i social, sense ànim de lucre, que té com a principal objectiu el foment, l’organització i la promoció de l’activitat esportiva en edat escolar dins del seu àmbit territorial que comprèn els municipis de Canyelles, Cubelles, Olivella, Sant Pere de Ribes, Sitges i Vilanova i la Geltrú.

L’estructura del Consell

Tal com estableixen els estatuts del Consell Esportiu del Garraf, l’assemblea general, què és l’òrgan superior de participació i representació del Consell, està integrada per:

 • Ajuntaments de la comarca
 • Consell Comarcal
 • Centres i associacions escolars
 • Clubs, associacions i federacions esportives
 • Altres entitats de al comarca relacionades amb l’esport
 • Tots els representants d’aquests estaments tenen veu i dret a vot.

Aquesta amplia participació del mon comarcal, permet que el Consell Esportiu sigui una veritabla entitat integradora de tots els municipis de la comarca, ja que coneixen quina és la realitat, no només esportiva sinó social, de tots els nuclis d’habitants del territori, les seves necessitats i el seu potencial, la qual cosa permet que, amb coneixement de causa, es puguin oferir activitats esportives a tota la comarca, convertint-se d’aquesta manera en el motor bàsic de l’esport al Garraf.

La Junta

La comissió directiva del Consell Esportiu del Garraf, elegida per l’Assemblea General, la composen:

 • 6 representants de les entitats associades
 • 6 representants dels ajuntaments associats
 • 1 representant del Consell Comarcal del Garraf

Càrrecs directius

President

 • Miguel Angel Iglesias Montouto (Ajuntament de Vilanova i la Geltrú)

Vicepresident primer

 • Jaume Monasterio Miró (Ajuntament de Sitges)

Vicepresident segon

 • David Navarro Miller (Ajuntament de Sant Pere de Ribes)

Vicepresidenta tercera

 • Elisabet Mataró Rovira (Ins. Cubelles)

Tresorera

 • Maria Mercè Fumas Coma (CNB Vilanova)

Secretari

 • David Kees Visser Fabra (Ajuntament de Cubelles)

Vocals

 • Renata Bedós Stout (Consell Comarcal del Garraf)
 • Benito Nogales Cremades (Ajuntament de Canyelles)
 • Jonay Reguera Rentero (Ajuntament d’Olivella)
 • Josep Jané Gesé (CA Atletesvng)
 • Pau Viadel Navarro (CP Vilanova)
 • Alfredo Navarro Belmonte (AESN Canyelles)
 • Dante Noa Cosma Molina (AFS Casernes Vilanova)

Principals activitats del Consell

Amb la principal finalitat de fomentar, organitzar i promocionar l’activitat esportiva en edat escolar, el Consell podra realitzar, entre d’altres, les següents activitats:

 • Coordinar i, si s’escau, organitzar les activitats esportives en edat escolar de la comarca.
 • Col·laborar en l’organització dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya i el Pla Català Esport a l’Escola, d’acord amb les directrius que determini la Secretaria General de l’Esport.
 • Assessorar als ajuntaments, consell comarcal, clubs, escoles i altres entitats de la comarca, en l’activitat esportiva a càrrec seu i col·laborar en la seva execució.
 • Col·laborar amb l’Escola Catalana de l’Esport i altres organismes competents en l’organització de cursos de formació i perfeccionament, amb l’objecte de cercar la millora qualitativa del personal tècnic esportiu que es dedica a l’esport escolar.
 • Col·laborar amb les administracions i les entitats titulars per tal d’impulsar la millor utilització de les instal·lacions esportives de la comarca.
 • Promoció i gestió d’instal·lacions esportives i serveis complementaris que faciliti i potenciï la pràctica esportiva.
 • Executar o gestionar la política esportiva de la comarca segons convenis establerts amb la Generalitat de Catalunya, ajuntaments, consells comarcals i altres entitats públiques o privades competents.

L’esport com a transmissor de valors

El Consell Esportiu del Garraf parteix de la premissa que mitjançant els valors educatius i formatius implícits en l’esport, es poden transmetre valors positius per la nostra societat com l’acceptació de les regles, el civisme, el treball en equip, el respecte, la tolerància, el diàleg i la comprensió.

Amb aquesta creença, totes les activitats promogudes pel consell esportiu i adreçades a esportistes en edat escolar es plantegen amb criteris pedagògics.

Així mateix, es relaciona l’esport, tot el posible, amb altres vincles de la societat com la solidaritat o la cultura.